Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΑριθμητική
Μελετά τους ακεραίους και τα κλάσματα
Τυπικό θεώρημα: αν αφαιρέσουμε περιττό από άρτιο, το αποτέλεσμα είναι περιττός.

Γεωμετρία
Μελετά τα σχήματα του χώρου – σημεία, ευθείες, καμπύλες, τρισδιάστατα αντικείμενα
Τυπικό θεώρημα: το άθροισμα των γωνιών ενός επιπέδου τριγώνου είναι 180 μοίρες

Άλγεβρα
Χρησιμοποιεί αφηρημένα σύμβολα για την παράσταση μαθηματικών αντικειμένων (αριθμών, γραμμών, πινάκων, μετασχηματισμών) και μελετά τους κανόνες συνδυασμού αυτών των συμβόλων.
Τυπικό θεώρημα: για οποιουσδήοπτε αριθμούς χ και ψ ισχύει ότι (χ-ψ)(χ+ψ)=χ22.

Ανάλυση
Μελετά τα όρια
Τυπικό θεώρημα: η αρμονική σειρά (1+1/2+1/3+1/4+1/5+…) αποκλίνει (αυξάνει απεριόριστα).

Οι πρώτοι είναι άπειροι
Ευκλείδης: έστω ότι ο τελευταίος πρώτος είναι ο Ν.
για Ν πρώτο, ο αριθμός Ν!+1 = (1*2*3*5*7*..*Ν)+1
είτε δεν έχει γνήσιους παράγοντες άρα είναι και ο ίδιος πρώτος
είτε ο μικρότερος γνήσιος παράγοντάς του είναι μεγαλύτερος από το Ν άρα ο Ν δεν ήταν ο τελευταίος πρώτος. Και στις δυο περιπτώσεις ΔΕΝ υπάρχει τελευταίος πρώτος.

(σημειώσεις που χρειάζονται συμπλήρωση)
Συνάρτηση απαρίθμησης των πρώτων π(Ν)
Εκθετική συνάρτηση
Αρχέτυπα αυξάνονται προσθετικά, εικόνες αυξάνονται πολλαπλασιαστικά (με ομαλό τρόπο) αΝ Η πιο σημαντική εκθετική συνάρτηση eΝ
Αριθμός  e=2,718281828459045235360287..
1, (1+1/2)2 , (1+1/3)3, (1+1/4)4, (1+1/5)5 , …= e

Παραγώγιση-ολοκλήρωση
Μετατρέπουμε μια συνάρτηση f σε μια άλλη g που να δίνει το στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής της f για οποιαδήποτε τιμή της μεταβλητής, δηλαδή την κλίση της καμπύλης f(χ) για κάθε χ. Για τη log χ η παράγωγος είναι 1/χ. S=ut gut.
Η αντίστροφη διαδικασία είναι η ολοκλήρωση.
y=ex, x=log y
κανόνες παραγώγισης
έστω g η παράγωγος της f, τότε η παράγωγος της 7f είναι η 7g. (πχ.της log χ παράγωγος είναι η1/χ άρα της 7log χ παράγωγος είναι η 7*1/χ)
η παράγωγος της f+g  ισούται με την παράγωγο της f συν την παράγωγο της g
η παράγωγος του χΝ ισούται με ΝχΝ-1
παράγωγοι των συναρτήσεων χΝ
Συνάρτηση      χ-3                    χ-2        χ-1        χ0         χ1         χ2                     χ3
Παράγωγος     -3χ-4                 -2χ-3     -2       0          1          1                   2
Ολοκλήρωμα  -1/2χ-2             -1       logχ     χ          1/2χ2    (1/3)χ3             (1/4)χ4
Γενικά για Ν≠-1 το ολοκλήρωμα του χΝ είναι χΝ+1/(Ν+1)

το θεώρημα των πρώτων αριθμών
π(Ν) ~ Ν/log Ν
Συνέπεις του ΘΠΑ
Η πιθανότητανα να είναι ένας αριθμός πρώτος είναι~ 1/logΝ
Ο Ν-οστός πρώτος αριθμός είναι ~Ν *logΝ
Βελτιωμένη εκδοχή ΘΠΑ π(Ν) ~Li (Ν) [λογαριθμικό ολοκλήρωμα, το εμβαδό του χωρίου που οριοθετείται από τη γραφική παράσταση της 1/logΝ από το 0 έως το Ν.]
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: